De som ærer Gud med leppene – men hjertet er lang fra Ham – Navnkristne, uten Ånd!

Dødelige doktriner, dvs. falsk lære, kan skape falske kristne – fordi man blir frelst med sine ord – og kan gå fortapt også med sine ord – og når man tror på det som er ubibelsk.

Da sa han til dem: Rett profeterte Jesaja om dere, hyklere, slik det står skrevet: Dette folket ærer meg med leppene, men deres hjerte er langt borte fra meg. Forgjeves dyrker de meg, for de lærer fra seg lærdommer som er menneskebud. Dere forlater Guds bud og holder fast på menneskers forskrifter. Og han sa til dem: Vakkert setter dere Guds bud til side for å holde deres egne forskrifter! Mark 7:6-9

Navnkristne – kristne uten ånd, har vært en utøkende faktor i dagens samfunn. Overfloden og falsk lære som kommer fra overflodslandet nummer 1 – USA – har ofte lagt en grunn for alt dette. En kristen som lever i forfølgelse, vil ha en helt annen dybde over sin tjeneste, enn en som ikke har opplevd det. Da jeg gikk på Livets Ord i 1989-91 – så var Gud med disse, ikke fordi de var perfekt eller hadde perfekt lære, men veldig mye av læren var bra – men en vekkelse begynner alltid med hjertet – og at noen betaler prisen. Da jeg gikk på Livets Ord – var de under konstant forfølgelse – spesielt fra kristne, men også fra folk i byen, fra landet som helhet – og media konstant kritiserte og dømte de ut som en sekt – og det var også uvant for oss. Men jeg vet at det var enda verre, noen år før. Men jeg husker da at Mary A. Isleib – en amerikaner, som ledet bønneskolen – sa at hun aldri hadde opplevd forfølgelse fra myndighetene fra sitt land – dette var nytt for henne.

Mangel på forfølgelse – kan også ha mye med at du mangler salt. Fordi Bibelen lover:

Og alle som vil leve gudfryktig i Kristus Jesus, skal bli forfulgt. 2 Tim 3:12

Forfølgelse kommer ikke bare nødvendigvis fra myndighetene – de kommer på alle mulige måter, om du tjener Gud med hele deg. Jeg møtte en eldre dame, da jeg gikk bibelskolen – hun fortalte at da hun vandret med Kristus – så ble hun sperret inne på psykiatrisk avdeling – det var prisen hun måtte betale. Forfølgelse kan også komme på andre måter – på en åndelige direkte forfølgelse – og jeg vil nesten si at det er de verste formene for forfølgelse – giften av disse kreftene, sluker ut lyset i din sjel, og fyller sjelen din med sin gift – at du helt og holdent må kaste deg på Gud – for å få hjelp til å komme ut av det. Når det skjer – hjelper det ikke å si i Jesu navn forsvinn, ettersom kreftene er for sterke – men det hender at brødre som kan be for deg, kan hjelpe deg ut av det. Men også det er en del av måten Herren former deg på. Gud bruker disse prøvelsene – for å forme din karakter. Vi husker hva Paulus sa:

Torn i kjødet – det var egentlig det Jesus lovte, når Han ba oss om å bære Hans kors

Og for at jeg ikke skal opphøye meg av de overmåte store åpenbaringene, har jeg fått en torn i kjødet, en Satans engel som skal slå meg, for at jeg ikke skal opphøye meg. Om denne ba jeg Herren tre ganger at den måtte vike fra meg. Men han sa til meg: Min nåde er nok for deg, for min kraft fullendes i skrøpelighet. Derfor vil jeg helst rose meg av min skrøpelighet, for at Kristi kraft kan bo i meg. Derfor er jeg vel tilfreds i skrøpelighet, under mishandling, i nød, i forfølgelser og trengsler for Kristi skyld. For når jeg er skrøpelig, da er jeg sterk! 2 Kor 12:7-10

Men om vi titter på åpningsbibelverset i denne artikkelen – så taler Jesus om en gruppe såkalte rettferdige, som selvfølgelig gjaldt de på Jesu tid – de æret Gud med sine lepper, men hjertet var ett helt annet sted – men også om du studerer endetiden (2 Tess. 2, Matt. 24), vil dette oppstå enda kraftigere, jo nærmere du kommer Jesu annet komme. Flere av dem som ærer Gud med kun sine lepper, har vært frelst – men så har de kommet under disse prøvelsene Jesus snakket om – og latt synden fått infiltrere hjertet, sånn at de mister kontakten med Gud – men vil ofte ikke skjønne det selv, og ikke ha andre opplevelser enn at de ikke liker de ekte våkne kristne – og gjerne kalle dem «Loviske», «fariseere» eller noe annet passende – uten å skjønne sitt eget hjertes frafall. Jesus snakket om hjertesykdommer:

Ditt hjertes jord – har du god jord, så vil Ordet la det spire i deg – dårlig jord, altså ett hjerte som setter fokusen ett annet sted enn Guds rike først – vil da merke at Ordet ikke får gro noe spesielt – noen ganger ikke i det hele tatt, og så dør det pga ugresset.

Hver den som hører ordet om riket og ikke forstår det, til ham kommer den onde og røver det som er sådd i hjertet. Dette er den som ble sådd ved veien. Den som ble sådd på steingrunn, er den som straks tar imot ordet med glede når han hører det, men han har ingen rot i seg, og holder ut bare en tid. Når det blir trengsel eller forfølgelse for ordets skyld, faller han straks fra. Den som ble sådd blant torner, er den som hører ordet, men tidens bekymring og rikdommens bedrag kveler ordet, så det blir uten frukt. Matt 13:19-22

Den første – klarer ikke å holde på ordet, det gir ingen mening for han – og han går sin vei. Den andre – tar straks imot ordet, men når Ordet blir prøvet, hvor man erfarer at det er en pris å betale for å holde fast på det – så startet man med kompromiss – og noen kompromiss kan gå over flere år, før Ånden flytter ut – men når forfølgelse kommer, så vil den falle bort med en gang.

Den siste – som havner i torner – hører Ordet – men bekymringer og rikdommens bedrag – kveler Ordet – så det gir ingen frukt. Nå vet jeg ikke om det er det samme som at alle disse havner i fortapelsen – men uansett, hele tanken er at vi skal bære frukt for noen andre – altså at Gud gir oss noe – som han i Matteus 25, i lignelsen om tjenerne og talentene – så skal vi gi videre noe til vår neste – etter det Gud har gitt oss, som regel fra fødsel av, og meningen er at man forvalter det fra den dagen man kommer til troen – altså videreutvikler de talentene som er der. Man blir plutselig ikke en profet som nyfrelst – eller etter å ha vært frelst i 10 år – det er noe som er lagt i deg fra den dagen Gud skapte deg i Mors liv – som det står så vakkert i Salme 139:

«Du har skapt mine nyrer, du formet meg i mors liv. Jeg priser deg fordi jeg er virket på forferdelig underfullt vis. Underfulle er dine gjerninger, det vet min sjel så vel. Mine ben var ikke skjult for deg da jeg ble virket i lønndom, da jeg ble formet så kunstferdig i jordens dyp. Da jeg bare var et foster, så dine øyne meg. I din bok ble de alle oppskrevet, de dagene som ble fastsatt da ikke én av dem var kommet. Hvor dyrebare dine tanker er for meg, Gud! Hvor veldig er summen av dem!» Sal 139:13-17

Gud la sine talenter i hver og en av oss – når vi ble skapt i Mors liv. Veldig få bruker de for å ære Himmelens Gud – de fleste til å ære seg selv.

Herrens ord kom til meg, og det lød så: Før jeg dannet deg i mors liv, kjente jeg deg, og før du kom ut av mors skjød, helliget jeg deg. Jeg satte deg til en profet for folkene. Jer 1:4-5


Men da Jesus kom til sine egne – du vet Israel var paktens folk – akkurat som kristne skal representere den nye pakten. Og likevel – så var altfor mange av de åndelige døve – og var sløve til å høre og å se:

Han svarte dem og sa: Fordi dere er det gitt å få kjenne himlenes rikes mysterier, men dem er det ikke gitt. For den som har, til ham skal det bli gitt, og han skal ha overflod. Men den som ikke har, skal bli fratatt endog det han har. Derfor taler jeg til dem i lignelser. For de ser, og likevel ser de ikke. De hører, og likevel hører de ikke, og forstår ikke. På dem blir Jesajas profeti oppfylt som sier: Dere skal høre og høre, men ikke forstå, se og se, men ikke skjelne. For dette folks hjerte er blitt sløvt, og med ørene hører de tungt, og sine øyne har de lukket til, så de ikke skal se med øynene eller høre med ørene og forstå med hjertet, og omvende seg så jeg kunne få lege dem. Men dere – salige er deres øyne fordi de ser, og deres ører fordi de hører. Matt 13:11-16

I dag reiser Gud opp Åndens mennesker – men få lytter – man er mer opptatt av de ytre faktorene – er du med i en lokal menighet, har du en CV fra pastoren, har du allianser, venner, penger – og alt mulig annet, som i himmelsk øyne, med tanke på hvordan ting har utviklet seg i samfunnet – er bare skrap! Når jeg kommer over en Åndens mann – uansett om jeg kjenner navnet eller ikke – så bare lytter jeg, og suger til meg den ånd, visdom og kraft som ligger over han. Bill Stenberg var en sånn – han vandret ikke etter menneskers visdom, men etter Åndens visdom, og kunne påvirke en hel by/område med Guds kraft – fordi han vandret nær med sin Gud – men ble ofte uglesett av det offisielle kristne, som var grodd fast i sine mosegrodde menigheter – hvor de nektet å rikke seg – selv om Ånden forsøkte å tale til dem. De hadde gjort pastoren til Gud og menigheten til sitt avgudsalter – og skjønte ikke Skriftens Ord om at kun Jesus er den egentlige hyrden – bare når den salvede hyrden utrykker Jesu hjerte, er han en type forlengelse av Jesu autoritet som hyrde – og i hjertet vil gi sitt liv for fårene – og vokte de for ulven – så ulven ikke får røve hjorden – så har en hyrde en mening. Pastorens hjerte er ett med Jesus hjerte – da vil folk få mat – når de hører på han. Får de ikke mat til din utsultende sjel – så røm derfra – ikke lur en gang!

Menigheten er aldri ett sted eller ett bygg – menigheten er levende åndelige stener – og når du møter en bror eller søster, uansett hvor du møter de – og man opphøyer Himmelens Gud – så vil de stenene – dvs. hjertene, begynne å brenne – som ett vitnesbyrd om at der 2 eller 3 er samlet, der er Menigheten :

For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem. Matt 18:20

Jesus var også utenfor menigheten i den pakten som eksisterte da:

Dette sa foreldrene hans fordi de var redde for judeerne. For judeerne var allerede blitt enige om at dersom noen bekjente at Jesus var Messias, skulle han utstøtes av synagogen. Joh 9:22


Problemet med mange av de lokale menighetene jeg har vært i – er at det ofte er mye forvirring, sjelisk lære, falske kristne blandet med de ekte (Judas brev og 2 Pet. 2 snakket inngående om dette), lederskapet legger tunge byrder på folk – og de har ofte ikke svar på hvorfor folk ikke kommer ut i frihet, skjønner sjelden de åndelige dypere prinsippene ved å leve nær sin Gud, klarer ikke å mate fårene med mat, heller ikke å vokte de – som var noe av det siste Jesus ba den første lederen av sin menighet å gjøre:

«Da de hadde holdt måltid, sier Jesus til Simon Peter: Simon, Johannes’ sønn, elsker du meg mer enn disse? Peter sier til ham: Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær. Jesus sier til ham: Fø mine lam! Igjen sier han til ham, annen gang: Simon, Johannes’ sønn, elsker du meg? Han sier til ham: Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær. Han sier til ham: Vokt mine får! Han sier tredje gang til ham: Simon, Johannes’ sønn, har du meg kjær? Peter ble bedrøvet over at han den tredje gangen sa til ham: Har du meg kjær? Og han sier til ham: Herre, du vet alt, du vet at jeg har deg kjær. Jesus sier til ham: Fø mine får!» Joh 21:15-17

Den som vokter Guds hjord med ett oppriktig Guds hjerte, elsker Sønnen! Den som ikke gjør det, elsker ikke!

Jeg hører at de snakker stadig i eks. Norge Idag om vekkelse i Norge – og ingenting gleder meg mer! Men jeg tenker alltid – hvordan får de oppfølging? Hva slags åndelig mat får de? Eller er det noen som vokter de, i Ånden, og holder djevelen borte? Jeg husker da jeg var ganske så nyfrelst – så kom også min brors eks. samboer til tro – hun hadde en enkel tro, men var også bundet. Hun kom inn i ett fellesskap – det var vel i Bærum – med en amerikansk pastor – og alt var bra – til pastoren måtte dra til USA, pga ett eller annet (tror faren hans lå på sitt siste) – for en stund – og da tok nest lederen over – og hun følte seg fremmed, ettersom han var en kald personlighet – og etter hvert, falt hun fra. Siden har jeg ikke hørt noe – men sist jeg møtte henne, var hun samboer med en annen mann.

Klart – alle har ansvar for eget liv – men de som ikke er hyrder for de fårene som kommer i ens vei – de som selv sier de er hyrder eller pastorer – eller prester – så er de bare en leiekar – som Jesus sier:

Hvor mange kristne ledere har jeg ikke sett gjort dette – oftest fordi de ikke skjønner hva som er ulv – og hva som ikke er det – som regel blander de, og kaller profeten/vekteren ulv – og den falske kristne, for en ekte kristen – fordi de faller for deres søte ord – ikke sannheten fra Guds trone.

Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde setter sitt liv til for fårene. Men den som er leiekar og ikke hyrde, den som ikke eier fårene, forlater fårene og flykter når han ser ulven komme. Og ulven røver dem og jager dem fra hverandre. For han er leiekar og har ingen omsorg for fårene. Jeg er den gode hyrde. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg, Joh 10:11-14

Ulven kom komme på mange måter. Husker at det var i den første gjengen jeg hang med, som nyfrelst – så var flere av de som evangelister – men dårlige til å være hyrder. Så de vant 2 unge jenter på ca 16 år. Og de ville følge Jesus. I starten var de så brennende – og ville vitne for alle. Så haiket de med en riktig Ateist – og forsøkte å vitne for ham, men han var en sterk personlighet, og sådde stor tvil i jentene – som ikke kjente evangeliet så godt da – og den ene falt fra. Ingen søkte opp henne. Den andre holdt ut noen år til – men ble ofte ikke inkludert av de andre troende – og når vi da til slutt fant en menighet – så bestemte hun seg for å forlate Gud. Jeg så ett bilde i avisen av henne for noen år siden – ett intervju, og ja, hun var absolutt ingen kristen lengre da. Sånt gjør meg trist – men det er ikke uvanlig – og i min hjemby – så har ekte hyrder blitt kjeppjaget av folket i menigheten, om de er åndelige sterke, og det gjør at mange av fårene, går seg vill – fordi ingen ser etter dem – Jesus sa:

Gå inn gjennom den trange porten! For vid er den porten, og bred er den veien som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den. For trang er den porten, og smal er den veien som fører til livet, og få er de som finner den. Vokt dere for de falske profetene! De kommer til dere i fåreham, men innvendig er de glupende ulver. På fruktene skal dere kjenne dem. Sanker en vel druer av tornebusker, eller fiken av tistler? Slik bærer hvert godt tre god frukt, men et dårlig tre bærer dårlig frukt. Et godt tre kan ikke bære dårlig frukt, heller ikke kan et dårlig tre bære god frukt. Matt 7:13-18

Jeg hadde selv ingen hyrde – men det som hele tiden drev meg – var sult – alltid sult. Jeg ville lære å kjenne mer av Gud og Hans rike. Men når jeg tenker meg tilbake – og jeg vil ikke være der for lenge – så ser jeg smerte, sinne, frustrasjoner, forfølgelse fra kristne (baksnakking, ekskludering, total mangel på åndelig kunnskap etc.), til tider bitterhet av all urettferdighet, og egne byrder som ikke kunne hjelpe meg med – heldigvis har Gud både befridd meg og helbredet meg fra det – så derfor lever jeg ikke i fortiden – men min erfaring har også formet meg – som Ordet sier:

Kom, la oss vende om til Herren! For det er han som har revet i stykker, men han vil også lege oss. Han slo, men han vil også forbinde oss. Hos 6:1

Jeg har lært en viktig lekse – aldri stol på mennesker – fordi i seg selv er ingen gode! Det er bare noen få du kan stole på i denne tiden – for Ordet sier:

Den beste av dem er som en tornebusk, den ærligste verre enn en tornehekk. Dine vekteres dag kommer, da du blir hjemsøkt. Da blir de rådville. Tro ikke på noen som står deg nær, sett ikke lit til noen venn! Vokt din munns dører for henne som ligger ved din barm. For en sønn forakter sin far, en datter setter seg opp mot sin mor, en svigerdatter mot sin svigermor, og en manns husfolk er hans fiender. Mika 7:4-6

Jesus sa det selv:

Om at Jesus ikke kom med ytre fred, men med sverd – er ikke noe de fleste kristne legger særlig vekt på – eller snakker om. Men det er en del av Evangeliet – en meget viktig del! Forstår du det – så vil du skjønne hvorfor dine tidligere venner plutselig ikke vil ha noe med deg å gjøre, verden ikke liker deg eller skjønner deg – familie tar avstand – og etter hvert, kristne vil mislike deg – da kan det godt hende at du er på rett vei!

Dere må ikke tenke at jeg er kommet for å bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for å bringe fred, men sverd. Jeg er kommet for å sette skille mellom en mann og hans far, mellom en datter og hennes mor, mellom en svigerdatter og hennes svigermor, og en manns husfolk skal bli hans fiender. Den som elsker far eller mor mer enn meg, er meg ikke verd. Den som elsker sønn eller datter mer enn meg, er meg ikke verd. Og den som ikke tar sitt kors og følger etter meg, er meg ikke verd. Den som finner sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det. Matt 10:34-39

Evangeliet er hardt – om du stoler på følelsene, som denne verdens folk gjør. Jeg glemmer ikke det husket hvor det var 3 boenheter i ett hus – hvor 2 var kristne gudfryktige damer, og den 3, en ung jente, var ufrelst – men disse damene førte henne til tro. Men da jeg kom en tur innom – og lurte på hvor jenta var – så sa de at det ble for tøft for henne – hennes familie fikk mot henne, og det tålte hun ikke – så hun overga troen, og ble samboer. For henne var familien mer verdt enn Jesus – og da var hun heller ikke verdt Himmelriket!

Du skjønner – bare de tøffeste, holder fast på Kristus i denne nasjonen – for å ha overflod og så mange fristelser som TV, Internett etc. – og så kun holde på Kristus, koster! Det er enklere i land hvor det er mer fattigdom, mer forfølgelse – ja selv steder hvor det er krig – fordi når folk er i nød, så bruker man å være mer åpen for å søke det Evige – for å få fred – når man er i stressede situasjoner, full av frykt! Der har ikke nordmenn kommet enda, selv om jeg ser at det tårner seg opp – svarte skyer samler seg – og nordmenn vil oppleve ting som ikke har skjedd siden krigens dager, da man måtte rasjonere det meste – og spiste ofte mye sild, i disse 5 årene – en tid hvor tennene og helsen aldri har vært så gode. I disse 5 årene – var det helt fullt i bedehusene – hvor folk ba om at okkupasjonen måtte opphøre – og når den gjorde det, var det mange som forlot bedehusene – og gikk tilbake til sine vanlige liv.

Vi trenger å forkynne om helvete igjen – ikke for å skremme – men for å advare! Nåden blir ikke verdt så mye – om du ikke vet hvorfor Himmelen måtte betale en sånn høy pris – at Faderen måtte ofre sin egen sønn! De nyfrelste – trenger å lære fra starten – at de må hele tiden beregne prisen – ellers er det like greit å gi opp med en gang. Det er unødvendig om folk blir frelst – når de ikke er klar for det – og vil falle så snart det blir ett eller annet som går de i mot! Og det vil det bli – vi må si i fra! Men også advare – om at slipper du Kristus, så vil din rot råtne – og du vil gå til fortapelsen, hvor pine og elendighet vil være ens daglige brød – hvor man i all evighet vil aldri finne hvile. Ordet sier:

For likesom den nye himmelen og den nye jorden, som jeg skaper, blir stående til evig tid for mitt åsyn, sier Herren, slik skal også deres ætt og det navn dere har, bli stående til evig tid. Og det skal skje: Nymåne etter nymåne og sabbat etter sabbat skal alt kjød komme for å tilbe for mitt åsyn, sier Herren. Og de skal gå ut og se på de døde kroppene av de menn som har syndet mot meg, for deres orm skal ikke dø, og deres ild skal ikke slokkes, og de skal være en gru for alt kjød. Jes 66:22-24

Jesus sier også:

Om din hånd frister deg, da hogg den av! Det er bedre for deg at du går vanfør inn til livet, enn at du har dine to hender og går bort til helvete, til den uslokkelige ild, hvor deres orm aldri dør og ilden ikke slokner. Og om din fot frister deg til fall, så hogg den av! Det er bedre for deg at du går halt inn til livet enn at du har dine to føtter og blir kastet i helvete, hvor deres orm aldri dør og ilden ikke slokner. Og om ditt øye frister deg, da riv det ut! Det er bedre for deg at du går enøyd inn i Guds rike enn at du har to øyne og blir kastet i helvete, hvor deres orm aldri dør og ilden ikke slokner. Mark 9:43-48

Fristelser vil komme – for å få deg ut av balanse. Når Jesus da snakket om å kutte av lemmer – enn å hengi seg til fristelse – så tenker jeg at Han mener å kutte av de åndelige båndene, som binder deg, sånn at du ikke klarer å stå i mot fristelsene. Såkalt tvangstanker. Det finnes demoner bak de – og kristne trenger befrielse, for at vi kan vinne verden! Om en kristen er bundet – hvordan kan man da bære Guds herlighet? Ettersom herligheten vil gjøre det ubehagelig for de bundne kristne, da Guds kraft irriterer ens åndelige vertskap! En ånd som binder deg, gjør at du og den ånden blir ett – gjennom følelseslivet ditt. Det er en grunn til av vi ikke har sett ordentlig vekkelse i dette landet på ganske så mange år – bare litt ild her og der – men aldri noe mer dyptgående – som teks. gamle kristne har opplevd fra 60-70 tallet.

Du vet – i gamle dager, så var folk mindre bundet – fordi fristelsene var mindre – og det å ha karakter og respekt for Guds Ord – var gjennomgripende viktig for samfunnet som helhet! Da jeg gikk på barneskolen på 70 tallet – så gikk det dårlige rykter om billige jenter og gutter – som hadde hatt sex – det var kun et par jeg hørte om det – men det var noe flere på ungdomsskolen. De dårlige jentene fikk ofte dårlige rykter da. Nå er det omvendt – de gode jentene, (og guttene) som lever ett straight liv, får dårlige rykter – som ikke hengir seg til denne strømmen av smuss som verden bader seg i for tiden – via internett, mobil og TV – det onde som kalles «normalt»:

Da nå altså Kristus har lidd i kjødet, så må også dere væpne dere med den samme tanken, at den som har lidd i kjødet, er ferdig med synden, slik at dere ikke lenger skal leve etter menneskers lyster, men etter Guds vilje, den tiden dere ennå skal være i kjødet. For det er nok at dere i den tiden som er gått, har gjort hedningenes vilje ved å ferdes i skamløshet, lyster, drukkenskap, festing, drikkelag, og i skammelig avgudsdyrkelse. Nå undrer de seg over at dere ikke løper med dem ut i den samme strøm av utskeielser, og derfor spotter de dere. 1 Pet 4:1-4

Å gå på den norske skolen idag – om du er en gudfryktig sjel, er vanskelig. Fordi Norge har blitt som Sodoma og Gomorra – og den ugudelige staten har reist opp systemer – som helst skal fange disse opp, og fange dem – eller ødelegge deres gudsfrykt. Å gå på en kristen skole – om det finnes, selv om noen av de kan være dårlig – er oftest bedre, enn de kommunale – som ofte driver med ren propaganda for den seksuelle Sodoma revolusjonen som pågår for fullt – og blir verre og verre for hvert år – helt til Gud stenger det ned for godt! Som Han gjorde med Sodoma!

Nå tror jeg ikke at Norge blir brent opp i aske – ettersom det er mer enn 10 rettferdige i nasjonen – men jeg ser krig – økonomisk havari – og andre ulykker – som må komme – for å ydmyke nordmenn – så de kan søke Gud, isteden for deres avgud staten! Det er viktig å se at nedstengningen – og løgnene til helsetoppene og legene rundt mRNA vaksinene – har gjort at det har blitt sprekker i troen på legestanden – folk begynner å se at de ikke alltid vil deg det beste – for legen og helsevesenet har vært en stor gud i denne nasjonen! Og Gud vil rive ned alle våre avguder – og ryste grunnvollen til samfunnet – sånn at flere og flere søker den eneste tryggheten som finnes – Kristus Jesus – og Hans dyrebare Kors, hvor Hans blod vil rense fra all form for synd, om man ydmykt bekjenner Jesus som Herre, og ønsker å gå hele veien med Gud!

Gud søker ikke vår rikdom og det materielle vi har – Han har mer enn nok av det, men søker våre hjerter! Og Han ønsker ikke at noen skal gå fortapt – for prisen er betalt! Men da må man også betale en pris – og lære seg at alle ting som kommer mot en – er bare en frykt-sak fra djevelen – men egentlig kan han aldri skade deg, bare skremme deg! Fordi Gud er trofast – sånn at du overvinner alt – om du holder fast på Ham! Han er trofast – til siste slutt – om du ikke gir Han opp! Om du faller 7 ganger 70 om dagen, og ber om nåde – så vil Han gi deg det! Så lenge du er oppriktig og ærlig! La oss gi opp alt som binder oss – og løpe i den striden vi har foran oss:

«Så la oss derfor, da vi har en så stor sky av vitner omkring oss, legge av alt som tynger, og synden som henger så fast ved oss, og løpe med tålmodighet i den kampen vi har foran oss, med blikket festet på Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender.

For å oppnå den gleden som ventet ham, led han tålmodig korset, uten å akte vanæren, og har nå satt seg på høyre side av Guds trone. Ja, gi akt på ham som utholdt en slik motstand fra syndere, for at dere ikke skal gå trett i deres sjeler og bli motløse.

Ennå har dere ikke gjort motstand like til blodet i deres kamp mot synden. Og dere har glemt den formaningen som taler til dere som til barn: Min sønn! forakt ikke Herrens tukt, og mist ikke motet når du blir refset av ham. For den Herren elsker, den tukter han, og han hudstryker hver sønn som han tar seg av. Det er for tuktens skyld dere tåler lidelser. Gud handler med dere som med sønner. For hvem er vel den sønn som hans far ikke tukter? Men hvis dere er uten tukt, som alle har fått sin del av, da er dere uekte barn, og ikke sønner. Heb 12:1-8
Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s